GDPR

Protecția datelor cu caracter personal

SUN LEADER S.R.L.

CUI: RO38662676, J08/32/2018

str. Aleea Magnoliei, nr. 16, bl 101, sc. B, ap 3, Brașov, jud. Brașov

Tel: 0770 444 888

e-mail: [email protected]

NOTĂ DE INFORMARE

privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către

SUN LEADER 

PERGOLE- RETRACTABILE

 

 

SUN LEADER S.R.L.,  cu sediul în Municipiul Brașov, str. Aleea Magnoliei nr. 16, bl. 101, sc. B, cam. 2, ap. 3, Județ Brașov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J08/32/2018, având C.U.I. RO 38662676, website: www.pergole-retractabile.ro, email: [email protected], vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

 

Scopurile și baza legală a prelucrărilor

 

În conformitate cu legislaţia naţională (Legea 102/2005, modificată și completată, Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004) şi europeană (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, SUN LEADER are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

SUN LEADER prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, prin intermediul serviciilor/birourilor/compartimentelor, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru derularea următoarelor activități:

 • informare asupra produselor și serviciilor comercializate
 • redactare oferte personalizate, adaptate nevoilor solicitantului, astfel încât să se ofere cele mai bune produse și servicii Sun Leader
 • organizare/derulare evenimente
 • redactare documente cadru pentru colaborare între părți 
 • închieiere contracte de furnizare de bunuri/servicii
 • emitere facturi proforme, facturi fiscale, procese verbale, certificate garanții
 • îndeplinirea obligațiilor conform contractului de prestări servicii
 • soluționare a plângerilor
 • promovare a produselor și serviciilor Sun Leader 
 • informare asupra proiectelor realizate și în alte scopuri de marketing
 • abonarea clienților la newsletter/transmitere newsletter
 • contactarea clienților prin alte surse ( site-uri, colaboratori etc.)
 • înscriere concurs sau alte evenimente organizate de Sun Leader
 • vizitare site oficial
 • acordare permisiune utilizare date cu caracter personal către alți colaboratori ai subscrisei, unor companii terțe sau contractanți ai Sun Leader, pentru furnizare informații cu caracter personal și caracter special
 • promovarea companiei pe baza informațiilor publice, accesibile publicului

Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, SUN LEADER prin angajații din structura sa nu poate să realizeze demersurile legale pentru a vă răspunde la solicitări/a formula oferte la punctele de vedere solicitate, etc.

 

Temeiul legal al prelucrării datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obiectului de activitate, conform articolului 6 alin. 1 literele a), b), c) din GDPR.

În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, SUN LEADER va solicita consimțământul dvs. în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. (a) din GDPR.

Legislația care guvernează, în principal, activitățile derulate de SUN LEADER sunt următoarele:

 • Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
 • Codul de procedură civilă

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a SUN LEADER este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.

Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor la nivelul structurilor din cadrul SUN LEADER sunt următoarele:

Pentru formulare de puncte de vedere la solicitările persoanelor fizice

 • nume, prenume,
 • detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, etc.,

În mod excepțional:

 • serie și număr CI/BI
 • CNP

Pentru organizare/derulare evenimente:

 • nume, prenume,
 • funcție, profesie
 • denumirea angajatorului
 • detalii de contact – număr de telefon personal/de serviciu, adresă de email, adresă poștală

În scopuri marketing:

 • nume, prenume,
 • funcție
 • detalii de contact – număr de telefon personal/de serviciu, adresă de email, adresă poștală
 • adresa IP de unde este completat formularul
 • tipul de browser folosit
 • tipul de dispozitiv utilizat
 • tipul de sistem de operare

Pentru soluționarea plângerilor/sesizărilor:

 • nume, prenume,
 • semnătura,
 • detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, etc.,
 • serie și număr CI/BI
 • CNP

Pentru încheiere contracte de furnizare de bunuri/servicii:

 • nume, prenume
 • semnătura,
 • detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, etc.,
 • serie și număr CI/BI
 • CNP

 

Ne rezervăm dreptul de a solicita alte date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor structurilor din cadrul SUN LEADER, strict în conformitate cu prevederile legale.

 

Sursa datelor cu caracter personal

SUN LEADER colectează date personale direct de la dumneavoastră sau de la terți (cum ar fi alte instituții, entități, colaboratori, contractanți, companii terțe etc.) sau din documente publice.

În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terți persoane juridice, aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.

 

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către SUN LEADER şi sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul:

 • alte instituții/autorități centrale și locale în vederea efectuării controalelor conform dispozițiilor legale;
 • în cadrul activității de organizare/derulare evenimente 
 • în cadrul înregistrării documentelor financiar- contabile
 • în cadrul formulării materialelor publicitare/ marketing
 • în cadrul activității de fabricare, producere, transport, montaj către colaboratorii SUN LEADER
 • în cadrul altor activități specifice.

Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior.

 

 

 

Perioada de stocare a datelor personale

Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru susținerea activităților de prestare bunuri și servicii a SUN LEADER, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.

 

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.

Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactați direct, responsabilul cu protecția datelor din cadrul SUN LEADER la adresa: [email protected] sau în scris la sediul SUN LEADER.

 

Prelucrările de date speciale sau întemeiate pe consimțământ

Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate” din GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.Apelează-ne!